Pełna muzyki i magii zapowiedź lata Wianki nad Wisłą

REGULAMIN IMPREZY

obowiązujący w dniach 24-25.06.2017 podczas imprezy masowej na terenie Podzamcza – tereny zielone między ul. Sanguszki i Boleść oraz wyłączone jezdnie Wybrzeża Gdańskiego od ul. Boleść do ul. Sanguszki w Warszawie.

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015 poz. 2139)

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:

1. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby trzeźwe, liczba miejsc na terenie imprezy jest ograniczona do 45.000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.


2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników imprezy, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.


3. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na terenie obiektu, do tego, co następuje:

a. Odmówić wstępu osobom w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby widz opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c. Dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora.

d. Odmówić wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

e. Osoby przebywające na imprezie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

f. Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.

g. Wprowadzanie zwierząt i rowerów na teren imprezy jest niedozwolone.

h. Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy wyłącznie z opiekunem prawnym.

4. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: zaplecze sceny, scena, strefa pirotechniki, garderoby artystów, foh, wieże oświetleniowe, zaplecze gastronomii, strefa produkcji imprezy, zaplecze i infrastruktura produkcji telewizyjnej, ogrodzona infrastruktura fontann.


5. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

6. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.


7. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

8. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.


9. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

10. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


11. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.