Inne

Otwarty konkurs ofert

 

Otwarty konkurs ofert

na najem powierzchni użytkowej

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

w Kawiarni Artystycznej Stołecznej Estrady,

przy ul. Rybaki na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU OFERT

§ 1.

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest samorządowa instytucja kultury — Stołeczna Estrada, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie, wpisana do rejestru instytucji artystycznych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIA: 146/86, REGON: 000278190; NIP: 525-000-97-87, zwana w dalszej części ,,Organizatorem".
  2. Konkurs ofert prowadzony jest oparciu o niniejszy Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.03.2016 do godziny 10:00

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ REGULAMINU KONKURSU

 

                   1. Załącznik nr. 1 do Regulaminu_ Rzut pomieszczeń kawiarni

                   2. Załącznik nr. 5 do umowy_Regulamin Multimedialnego Parku Fontann

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT